Vải CVC 60% Cotton 40% Polyester

  • Product code: V3195

Product details
Mật độ có thể dệt : Dọc : 40 - 150 sợi, Ngang : 26 - 110 sợi
Kiểu Dệt : Vân điểm, Chéo, Vân đoạn, Dobby, Oxford, Chamray...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second