Vải TR 65% Polyester 35% Viscose

  • Product code: 1.1

Product details
Mật độ có thể dệt : Dọc : 40 - 150 sợi, Ngang : 26 - 110 sợi
Kiểu Dệt : Vân điểm, Chéo, Vân đoạn, Dobby, Oxford, Chamray..
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second